Home » Karanjeet Saluja

Karanjeet Saluja

Chain Kulii Ki Main Kulii Hindi 2007 Movie Review and Rating

  • by

Chain Kulii Ki Main Kulii-Hindi 2007 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Karanjeet Saluja Starring : Zain Khan, Rahul Bose, Kapil Dev, Nasirr Khan, Manini M. Mishra, Bobby Bedii, Raj Bhansali, Deiptimaan Chowdhury, Rajesh Khera, Lalit Parashar, Susheel Parashara, Meera Vasudevan, Anand Abhyankar, Parimal Aloke, Chandan Anand