Home » N.V. Nirmal Kumar

N.V. Nirmal Kumar

Salim Tamil 2014 Movie Review and Rating

  • by

Salim-Tamil 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: N.V. Nirmal Kumar Starring : Vijay Antony, Aksha Pardasany, R.N.R. Manohar, P.V. Chandramouli, Swaminathan, Aruldoss, Ashmita, Sahana, Sripriya, Sheela, Vaseegaran, Sai Satish, Priya, Athiyashree, Ramya Nivas