Home » Naresh Sharma

Naresh Sharma

Gattu Hindi 2011 Movie Review and Rating

  • by

Gattu-Hindi 2011 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Rajan Khosa Starring : Naresh Sharma, Mohammad Samad, Jayanta Das, Md. Sohaib, Sameer Ahmed, Katiffuddin, Naved Malik, Amir Khan, Atif Khalid, Umer Khan, Matin Khan, Kumkum Tewari, Anupriya Kaushik, Ashish, Md Talha Sadat