Home » Padmakumar Narasimhamurthy

Padmakumar Narasimhamurthy

A Billion Colour Story English 2016 Movie Review and Rating

  • by

A Billion Colour Story-English 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Padmakumar Narasimhamurthy Starring : Dhruva Padmakumar, Gaurav Sharma, Vasuki, Rashmi Somvanshi, Neha Chauhan, Keya Kalyan, Shashank Karmarkar, Umar Raza Khan, Gangadharan Menon, Prabhat Raghunandan, Swapnnil Ralkar, Gaurav Sharma, Jaswant Singh, Sumit Suri