Home » Prosit Roy

Prosit Roy

Pari Hindi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Pari-Hindi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Prosit Roy Starring : Anushka Sharma, Parambrata Chattopadhyay, Rajat Kapoor, Ritabhari Chakraborty, Preeti Sharma, Mansi Multani, Dibyendu Bhattacharya, Imran Rasheed, Mohammed Shakir, Aasif Khan, Vinod Suryavanshi, Joydeep Mukherjee, Jagannath Seth, Anshuman Jha, Nisha