Home » S.G. Charles

S.G. Charles

Lockup Tamil 2020 Movie Review and Rating

  • by

Lockup-Tamil 2020 Movie Review and Rating. [br] Directed by: S.G. Charles Starring : Vaibhav Reddy, Venkat Prabhu, Vani Bhojan, Mime Gopi, Shamna Kasim, Vijaymuthu