Home » Sadia Khateeb

Sadia Khateeb

Shikara Hindi 2020 Movie Review and Rating

  • by

Shikara-Hindi 2020 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Vidhu Vinod Chopra Starring : Sadia Khateeb, Aadil Khan, Zain Khan Durrani, Priyanshu Chatterjee, Bhavna Chauhan, Ashwin Dhar, Farid Azad Khan, Saghar Sehrai, Mushtaq Kak, Vinay Raina, Anjna Sood, Faiyaz Dilbar, Shahid Lateef, Purnendu Bhattacharya, Ravi Braroo