Home » Sameer Vidwans

Sameer Vidwans

YZ Marathi 2016 Movie Review and Rating

  • by

YZ-Marathi 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sameer Vidwans Starring : Mukta Barve, Sai Tamhankar, Sagar Deshmukh, Akshay Tanksale, Parna Pethe, Kaumudi Walokar

Anandi Gopal-Marathi 2019 Movie Review and Rating

Anandi Gopal Marathi 2019 Movie Review and Rating

  • by

Anandi Gopal-Marathi 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sameer Vidwans Starring : Bhagyashree Milind, Lalit Prabhakar, Sonia Albizuri, Kshitee Jog, Geetanjali Kulkarni, Pradeep Patwardhan, Jayant Sawarkar, Yogesh Soman

Dhurala Marathi 2020 Movie Review and Rating

  • by

Dhurala-Marathi 2020 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sameer Vidwans Starring : Ankush Chaudhari, Nupur Dudwadkar, Devendra Gaikwad, Prajakta Hanamghar, Priyadarshan Jadhav, Siddarth Jadhav, Umesh Kamat, Alka Kubal, Sonalee Kulkarni, Siddharth Mahashabde, Prasad Oak, Dnyanada Ramtirthkar, Uday Sabnis, Sulekha Talvalkar, Sai Tamhankar

Double Seat Marathi 2015 Movie Review and Rating

  • by

Double Seat-Marathi 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sameer Vidwans Starring : Mukta Barve, Ankush Chaudhari, Vandana Gupte, Vidyadhar Joshi, Sandeep Pathak, Omkar Thatte, Aarti Wadagbalkar