Home » Somnath Awghade

Somnath Awghade

Fandry Marathi 2013 Movie Review and Rating

Fandry-Marathi 2013 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Nagraj Manjule Starring : Somnath Awghade, Rajeshwari Kharat, Suraj Pawar, Kishore Kadam, Chhaya Kadam, Nagraj Manjule, Jyoti Subhash, Pravin Tarde, Suresh Vishwakarma, Bhushan Manjule, Vikas Pandurang Patil, Aishwarya Shinde, Sakshi Vyavhare, Sanjay Chaudhri, Ramchandra Dhumal