Home » Bhaskar Hazarika

Bhaskar Hazarika

Kothanodi Assamese 2015 Movie Review and Rating

  • by

Kothanodi-Assamese 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Bhaskar Hazarika Starring : Seema Biswas, Adil Hussain, Zerifa Wahid, Urmila Mahanta, Kapil Bora, Asha Bordoloi, Pradhan Dewri

Aamis Assamese 2019 Movie Review and Rating

  • by

Aamis-Assamese 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Bhaskar Hazarika Starring : Lima Das, Arghadeep Baruah, Neetali Das, Sagar Saurabh, Manash Das, Chandan Bhuyan, Momee Borah, Jishnu Kashyap, Samar Jyoti Sarkar, Siddharth Boro, Utkal Hazowary, Uddipta Bhattacharyya, Victor Rajkumar, Padmini Baruah, Kulanandini Mahanta