Home » Pravin Vitthal Tarde

Pravin Vitthal Tarde

Mulshi Pattern Marathi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Mulshi Pattern-Marathi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Pravin Vitthal Tarde Starring : Sunil Abhyankar, Om Bhutkar, Kshitish Date, Dipti Dhotre, Ramchandra Dhumal, Malvika Gaekwad, Abhay Arun Gaikwad, Devendra Gaikwad, Mohan Joshi, Upendra Limaye, Savita Malpekar, Mahesh Manjrekar, Ramesh Pardeshi, Pravin Tarde, Suresh Vishwakarma