Home » Shankar

Shankar

D/O Parvathamma Kannada 2019 Movie Review and Rating

  • by

D/O Parvathamma-Kannada 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Shankar Starring : Abhishek, Swetha Bharadwaj, Manjunath Bhatt, Devayya, Devendra, Raj Gopal, Shilpa Gowda, Suraj Gowda, Haripriya, Girish Jatti, Karthik, Ananya Kashyap, Sridhar Kesari, Jayashree Krishna, Shantha Kumar