Home » Shivkumar Parthasarathy

Shivkumar Parthasarathy

Dokyala Shot Marathi 2019 Movie Review and Rating

  • by

Dokyala Shot-Marathi 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Shivkumar Parthasarathy Starring : Anand Alkunte, Omkar Govardhan, Rohit Haldikar, Suvrat Joshi, Prajakta Mali, Ganesh Pandit, Manngala Radhakrishnan