Home » Sudipto Sarkar

Sudipto Sarkar

Prem Ki Bujhini Bengali English 2016 Movie Review and Rating

  • by

Prem Ki Bujhini-Bengali- English 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sudipto Sarkar Starring : Tina Chandorkar, Nader Chowdhury, Supriyo Dutta, Subhasree Ganguly, Honey Jalaf, Jackson Kai, Dimple Kumar, Gerald Maliqi, Subhasish Mukherjee, Om, Jannatul Ferdoush Peya, Alakananda Ray, Rebeka Rouf, Anindya Sarkar, Vedant Sarkar