Home » Tapas Pal

Tapas Pal

I Love You Bengali 2007 Movie Review and Rating

  • by

I Love You-Bengali 2007 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Rabi Kinagi Starring : Tapas Pal, Dev, Payel Sarkar, Arun Mukherjee, Anuradha Roy, Subhasish Mukherjee, Rajatabha Dutta, Kamalika Banerjee, Gita Nag, Dalia Banerjee, Sumit Ganguly, Ashok Mukherjee, Samir Mukherjee, Sujoy Mukherjee, Priyanka Adhikari